Afrikaanse Artikels

Skriftelike besonderhede van diens, salaris strokies 

André Claassen

          

Ek ontvang gereeld navrae oor presies watter inligting in dienskontrakte vervat moet word, sowel as watter inligting op salaris strokies moet verskyn. Die maklikste manier om hierdie vraag te verduidelik is om aanhalings te haal uit die opsomming wat kragtens artikel 30 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes deur die werkgewer gehou moet word.     

            

Die skriftelike besonderhede van diens: Artikel  29: 'n Werkgewer moet 'n werknemer by aanvang van sy diens van die volgende skriftelike besonderhede voorsien:

 1. volle naam en adres van die werkgewer;
 2. naam en beroep van die werknemer, of 'n bondige beskrywing van die werk;
 3. verskillende werksplekke;
 4. datum van indienstreding;
 5. gewone werkure en werkdae;
 6. loon of skaal en hoe dit bereken word;
 7. skaal vir oortyd;
 8. enige ander kontantbetalings;
 9. enige betaling in goedere en die waarde daarvan;
 10. hoe dikwels besoldiging betaal sal word;
 11. enige aftrekkings;
 12. verlofgeregtigdheid;
 13. tydperk van kennisgewing of tydperk van kontrak;
 14. beskrywing van enige raad of sektorale vasstelling wat die werkgewer se besigheid dek;
 15. tydperk van diens by 'n vorige werkgewer wat tot dienstyd bydra;
 16. 'n lys van enige ander dokumente wat deel van die dienskontrak uitmaak en waarop aangedui word waar 'n afskrif verkry kan word.

Besonderhede moet hersien word indien die diensooreenkoms verander.

      

Hou van rekords: Artikel  31: Elke werkgewer moet 'n rekord hou wat die volgende inligting bevat:

 1. werknemer se naam en beroep;
 2. tyd gewerk;
 3. besoldiging betaal;
 4. geboortedatum indien jonger as 18 jaar; en
 5. enige ander voorgeskrewe inligting.

     

Inligting oor besoldiging: Artikel  33: Die volgende inligting moet skriftelik verstrek word wanneer die werknemer betaal word:

 1. werkgewer se naam en adres;
 2. werknemer se naam en beroep;
 3. tydperk van betaling;
 4. besoldiging in geld;
 5. enige aftrekkings van die besoldiging;
 6. die werklike bedrag wat betaal is; en
 7. indien tersaaklik vir die berekening van die werknemer se besoldiging -

 

 • die werknemer se besoldigingskoers en oortydskaal;
 • die getal gewone en oortydure gewerk gedurende die tydperk van betaling;
 • die getal ure op 'n Sondag of openbare vakansiedag gewerk gedurende die tydperk; en
 • indien 'n ooreenkoms om gemiddelde werktyd te bereken aangegaan is, die totale getal gewone en oortydure gewerk gedurende die tydperk.

       

Aftrekkings en ander handelinge betreffende besoldiging: Artikels  34 en 34A

 • 'n Werkgewer mag nie geld van 'n werknemer se besoldiging aftrek nie, tensy –
  1. die werknemer skriftelik instem tot die aftrekking van 'n spesifieke skuld;
  2. die aftrekking ingevolge 'n kollektiewe ooreenkoms, wet, hofbevel of arbitrasietoekenning gedoen word.

'n Aftrekking ten opsigte van skade of verlies wat deur die werknemer veroorsaak is, mag slegs gedoen word met die instemming van die werknemer en nadat die werkgewer 'n regverdige prosedure gevolg het.

 • Werkgewers moet aftrekkings en werkgewerbydraes vir bystandsfondse binne sewe dae na die fonds oorbetaal.

   

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Case Law Summaries and Articles

 

Can employees be dismissed for refusing to accept new terms and conditions of employment?

Can an employer dismiss employees because they refuse to agree to a change to their terms and conditions of employment? An initial answer may be, “yes”.

Read More >>>

 

Escape route: “Resignation with immediate effect”

The latest case in the ‘disciplining employees who have resigned with immediate effect’ saga has brought about more uncertainty as to whether an employee who resigns with immediate effect shortly before a disciplinary hearing can avoid disciplinary action and subsequent dismissal.

Read More >>>

 

Freedom of expression or incitement to commit an offence? A constitutional challenge

On 4 July 2019, the North Gauteng High Court handed down judgment in the case of The EFF and other v Minister of Justice and Constitutional Development and other (87638/2017 and 45666/2017) in which the EFF and Julius Malema (the applicants) sought to have s18(2)(b) of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 (Riotous Act) declared unconstitutional.

Read More >>>

 

Consolidated, comprehensive or general final written warnings

Regarding dismissal, according to the Code of Good Practice, “the courts have endorsed the concept of corrective or progressive discipline. This approach regards the purpose of discipline as a means for employees to know and understand what standards are required of them.

Read More >>>

 

 

 

 

 

 

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Shop Steward Training

28 August 2019

Emperors Palace Convention Centre

Employment Equity Committee Training

29 August 2019 (Fully Booked)

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

30 August 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

Basic Labour Relations

04 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

12 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

The OHS Act and the Responsibilities of Management

13 September 2019

Southern Sun: Maharani Towers: Durban

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

AARTO and the Impact on Your Business

03 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

21 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

22 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play