Afrikaanse Artikels

Skriftelike besonderhede van diens, salaris strokies 

André Claassen

          

Ek ontvang gereeld navrae oor presies watter inligting in dienskontrakte vervat moet word, sowel as watter inligting op salaris strokies moet verskyn. Die maklikste manier om hierdie vraag te verduidelik is om aanhalings te haal uit die opsomming wat kragtens artikel 30 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes deur die werkgewer gehou moet word.     

            

Die skriftelike besonderhede van diens: Artikel  29: 'n Werkgewer moet 'n werknemer by aanvang van sy diens van die volgende skriftelike besonderhede voorsien:

 1. volle naam en adres van die werkgewer;
 2. naam en beroep van die werknemer, of 'n bondige beskrywing van die werk;
 3. verskillende werksplekke;
 4. datum van indienstreding;
 5. gewone werkure en werkdae;
 6. loon of skaal en hoe dit bereken word;
 7. skaal vir oortyd;
 8. enige ander kontantbetalings;
 9. enige betaling in goedere en die waarde daarvan;
 10. hoe dikwels besoldiging betaal sal word;
 11. enige aftrekkings;
 12. verlofgeregtigdheid;
 13. tydperk van kennisgewing of tydperk van kontrak;
 14. beskrywing van enige raad of sektorale vasstelling wat die werkgewer se besigheid dek;
 15. tydperk van diens by 'n vorige werkgewer wat tot dienstyd bydra;
 16. 'n lys van enige ander dokumente wat deel van die dienskontrak uitmaak en waarop aangedui word waar 'n afskrif verkry kan word.

Besonderhede moet hersien word indien die diensooreenkoms verander.

      

Hou van rekords: Artikel  31: Elke werkgewer moet 'n rekord hou wat die volgende inligting bevat:

 1. werknemer se naam en beroep;
 2. tyd gewerk;
 3. besoldiging betaal;
 4. geboortedatum indien jonger as 18 jaar; en
 5. enige ander voorgeskrewe inligting.

     

Inligting oor besoldiging: Artikel  33: Die volgende inligting moet skriftelik verstrek word wanneer die werknemer betaal word:

 1. werkgewer se naam en adres;
 2. werknemer se naam en beroep;
 3. tydperk van betaling;
 4. besoldiging in geld;
 5. enige aftrekkings van die besoldiging;
 6. die werklike bedrag wat betaal is; en
 7. indien tersaaklik vir die berekening van die werknemer se besoldiging -

 

 • die werknemer se besoldigingskoers en oortydskaal;
 • die getal gewone en oortydure gewerk gedurende die tydperk van betaling;
 • die getal ure op 'n Sondag of openbare vakansiedag gewerk gedurende die tydperk; en
 • indien 'n ooreenkoms om gemiddelde werktyd te bereken aangegaan is, die totale getal gewone en oortydure gewerk gedurende die tydperk.

       

Aftrekkings en ander handelinge betreffende besoldiging: Artikels  34 en 34A

 • 'n Werkgewer mag nie geld van 'n werknemer se besoldiging aftrek nie, tensy –
  1. die werknemer skriftelik instem tot die aftrekking van 'n spesifieke skuld;
  2. die aftrekking ingevolge 'n kollektiewe ooreenkoms, wet, hofbevel of arbitrasietoekenning gedoen word.

'n Aftrekking ten opsigte van skade of verlies wat deur die werknemer veroorsaak is, mag slegs gedoen word met die instemming van die werknemer en nadat die werkgewer 'n regverdige prosedure gevolg het.

 • Werkgewers moet aftrekkings en werkgewerbydraes vir bystandsfondse binne sewe dae na die fonds oorbetaal.

   

Vir meer inligting besoek www.labourguide.co.za

Courses and Workshops

 

                   

 

COVID-19 Workplace Preparedness Health, Safety and Claims Management Course

15 July 2020 (08:30 – 16:00)

Interactive Online Course

POPIA: Protection of Personal Information Act

17 July 2020 (09:00 - 12:00)

Interactive Online Course

Health and Safety Representative and Committee Training Course

23 July 2020 (08:30 - 16:00)

Interactive Online Course

Basic Labour Relations

31 July 2020 (09:00 - 16:00)

Interactive Online Course

Covid19: The Reality: Workplace Matters After Lockdown

24 July 2020 (09:00 - 14:00)

Interactive Online Course

The OHS Act and the Responsibilities of Management

30 July 2020 (08:30 – 16:00)

Interactive Online Course

Management and Leadership Skills

05, 06 & 07 August 2020

Interactive Online Course 

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play