Afrikaanse Artikels

Breaking NewsKonsiliasie/Bemiddeling

André Claassen

Ek het in vorige rubrieke verwys na die term "Konsiliasie". ʼn Konsiliasie verhoor is ʼn proses waar die Kommissaris met die partye vergader om maniere te vind ten einde ʼn ooreenkoms te bereik om die dispuut op te los. Konsiliasie maak voorsiening vir die vinnige en regverdige oplossing van dispute.

 

Die konsiliasie proses is nie ʼn duur en gekompliseerde proses nie, en maak nie voorsiening vir regsverteenwoordiging nie. Die besluit om ʼn ooreenkoms te bereik berus by die partye teenwoordig. By die konsiliasie sessie mag die werkgewer in persoon verteenwoordig word of mag verteenwoordig word deur ʼn direkteur of ʼn ander werknemer van die  maatskappy. Die werknemer kan verteenwoordig word deur ampsdraer, amptenaar of verteenwoordiger van die werknemer se geregistreerde vakbond.

 

Die kommissaris sal gewoonlik die verhoor begin deur die partye te vra om inligting te verskaf rakende die dispuut.

 

Afsonderlike vergaderings tussen die kommissaris en elke party kan ook gehou word. Partye word toegelaat om enige relevante dokumentasie te verskaf wat kan behulpsaam kan wees ten einde meer duidelikheid op die aangeleentheid te gee. Tydens hierdie fase is getuies nie noodsaaklik nie. Partye word aangemoedig om inligting te deel en vorendag te kom met moontlike idees ten einde die verskille op te klaar.

 

Die Kommissaris het ʼn verskeidenheid pligte:

  • Op te bepaal watter roete die verhoor kan aanneem, dit kan mediasie, fasilitering of die maak van aanbevelings insluit ;
  • Die kommissaris is by magte om persone of dokumente te subpoena;
  • Die rol van die kommissaris is om te poog om die dispuut op te los binne 30 dae nadat dit na die CCMA verwys is 

 

Indien ʼn ooreenkoms bereik is, sal die kommissaris ʼn skikkings ooreenkoms saamstel wat deur beide partye geteken moet word. Indien daar  nie tot ʼn vergelyk gekom kan word nie is daar 2 opsies beskikbaar. Eerstens as die geskil onopgelos bly en die saak het betrekking op ʼn proeftydperk sal die aangeleentheid voortgaan en oorgaan as ʼn Con- Arb proses.

 

Indien die aangeleentheid betrekking het op diensbeëindiging (wangedrag en swak prestasie/ onbevoegdheid)  of ʼn onbillike arbeidspraktyk en die partye maak nie beswaar daarteen nie, kan die proses voortgaan as ʼn Con-Arb proses. Tweedens kan die kommissaris ʼn sertifikaat uitreik wat aandui dat die saak onopgelos is en die applikant moet dan die saak na arbitrasie verwys.

 

Wanneer ʼn datum van die KBVA ontvang is om ʼn KBVA verhoor by te woon moet die werkgewer nie probeer om die datum te vermy deur uitstel te vra nie. Die reëls van die KBVA maak nie voorsiening vir uitstel by konsiliasie nie, en sodanige aansoek sal oor die algemeen nie oorweeg word nie.

 

Bronne gebruik: Inligtingsblad ten opsigte poligraaf toetse verskaf deur die (Kommissie vir bemiddeling, versoening en arbitrasie (KBVA).

Vir meer inligting kontak   of besoek www.labourguide.co.za

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

27 June 2019

Southern Sun: Elangeni:Durban

04 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Employment Equity Committee Training

28 June 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Basic Labour Relations

05 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

18 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

26 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Trade unions in the workplace

19 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Health and Safety Representative Course

24 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

01 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

The OHS Act and the Responsibilities of Management

25 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

02 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Workshop Chairing Disciplinary Hearings

31 July 2019 & 01 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workplace Discipline and Dismissal

16 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

 

 

 

 

 Our Clients