Afrikaanse Artikels

Breaking NewsGriewe prosedures

André Claassen

Dit is ironies dat griewe prosedures meestal deur werkgewers as negatief ervaar word. Bestuurders neem dikwels aanstoot indien dit kom by griewe prosedures en neem die inhoud daarvan persoonlik op. Om die redes is werknemers huiwerig om hulle griewe te lig en dra dit by tot ongelukkige en onbevredigende werksomstandighede.

 

In realiteit is dit egter tot voordeel van die werkgewer om so gou as moontlik van enige ongelukkigheid bewus te word en ook so spoedig moontlik op te los. Ten einde te verseker dat die griewe prosedure doeltreffend funksioneer en die verwagte resultate bereik is dit nodig om te verseker dat werknemers nie onregverdig behandel sal word teen gediskrimineer gaan word of selfs geviktimiseer gaan word omdat sekere griewe gelig is nie.

 

Werkgewers moet in gedagte hou dat daar sekere prosedures tot hulle beskikking is om werknemers se gedrag te korrigeer in terme van dissiplineer prosedures, indien nodig. Dit is dus net regverdig dat daar sekere prosesse tot die werknemers se beskikking gestel word om ongelukkigheid of onbevredigende werksomstandighede onder die werkgewer se aandag te bring.

 

Waar tug prosedures dus van Bestuur afwaarts na die personeel toe werk, funksioneer ʼn griewe prosedure in die teenoorgesteelde rigting ten einde bestuur van sekere probleme bewus te maak. Werknemers moet besef dat ʼn griewe prosedure nie die regte forum is om teen ʼn sanksie van dissiplinêre optrede te appelleer nie. Dit kan nie ook nie gebruik word vir kollektiewe bedinging nie en ook nie om beter diensvoorwaardes soos byvoorbeeld salaris verhogings te beding nie.

 

ʼn Griewe prosedure is gekoppel aan tydperke. Dit is derhalwe nodig dat die maatskappy die tydsraamwerk gehoorsaam soos gestipuleer. Indien die gegriefde werknemer nie gelukkig is met die eerste vlak van toesighouding se voorstel nie, en indien daardie toesighouer nie die jurisdiksie het om die probleem op te los nie, beweeg dit aan na die volgende bestuursvlak. Indien die werknemer tevrede is met die besluit is die grief opgelos en word die aangeleentheid as afgehandel beskou.

 

By elke vlak van outoriteit moet die werknemer die geleentheid gebied word om op skrif aan te dui of hy/sy tevrede is met die beslissing. Indien die verlangde resultaat nie bereik is nie volg die prosedure sy opwaartse roete na ʼn meer senior bestuurder. Indien die grief die bopunt van die organisasie struktuur bereik het en die werknemer steeds nie gelukkig is met die oplossings nie, kan die aangeleentheid na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) of relevante Bedingingsrade verwys word vir bemiddeling.

 

Werkgewers sal nie bewus wees van ontevredenheid in organisasies en dat regstellings gemaak moet word as die werkers hulle nie in kennis stel nie. Griewe kan nie na die KVBA of Bedingingsrade verwys word voordat alle interne kommunikasie prosedures en kanale nie gevolg is nie.

Vir meer inligting kontak

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

How to prepare for your unfair dismissal dispute/case at the CCMA/Bargaining Council

20 & 21 June 2019

Tsogo Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

Compensation for Occupational Injuries and Diseases Course

27 June 2019

Southern Sun: Elangeni:Durban

04 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Employment Equity Committee Training

28 June 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Basic Labour Relations

05 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

18 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

26 July 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Trade unions in the workplace

19 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Health and Safety Representative Course

24 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

01 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

The OHS Act and the Responsibilities of Management

25 July 2019

Emperors Palace: Convention Centre

02 August 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

Workshop Chairing Disciplinary Hearings

31 July 2019 & 01 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workplace Discipline and Dismissal

16 August 2019

Emperors Palace: Convention Centre

 

 

 

 

 Our Clients