Afrikaanse Artikels

 Bevordering / Aanstellings

André ClaassenBaie argumente ontstaan in die werkplek rondom bevordering. Die oorsprong is  gewoonlik by die aftrede, bedanking of bevordering van ʼn spesifieke posbekleër in ʼn pos of selfs by die by die skep van ʼn nuwe pos. Werknemers verkeer soms verkeerdelik onder die indruk dat omrede hulle alreeds permanent by die werkgewer werksaam is, of ʼn aantal jare ondervinding in die posvlak net onder die vakante pos het, dat hulle geregtig is om bevorder te word. Soms verwag hulle selfs dat hulle voorkeur bo ander eksterne aansoekers behoort te kry wanneer poste gevul word. 

 
 

Werknemers is nie in posisie om aanspraak te maak op enige poste nie aangesien hulle nie outomaties geregtig op bevordering na hoër of meer senior poste is nie. Die werknemer kan egter geregtig op bevordering wees indien daar spesifieke voorwaardes in die dienskontrak gestipuleer is. Bevordering is die diskresie en prerogatief van werkgewers en dit staan hulle vry om persone te selekteer wat na hulle opinie die beste kandidate vir ʼn spesifieke pos is. 


 

Dit is noodsaaklik dat die normale werwings en selekterings prosedures steeds gevolg word en dat daar in alle opsigte regverdig en objektief opgetree word. Aangesien werkgewers reeds vertroud is met die gedrag van bestaande werknemers kan dit voordelig wees om voorkeur aan hierdie persone te gee. Hierdie optrede is normaalweg ook goed vir die moraal van bestaande werknemers aangesien dit die  boodskap uitstuur dat goeie werk en lojaliteit beloon word.

 
 

Dit is onrealisties om te verwag dat faktore soos byvoorbeeld die interne aansoeker se vorige dissiplinêre rekord, bestuurs vaardighede, lojaliteit teenoor die maatskappy, ensovoorts nie deel van besprekings en besluitnemingsproses sal vorm wanneer besluitende rakende die geskikste persoon vir die pos geneem word nie. Bevordering is die verheffing of verhoging van individue tot ʼn hoër pos, wat normaalweg gepaard gaan met ʼn verhoging in salaris en/of voordele, meer verantwoordelikheid en selfs status. 


 

Werkgewers moet toesien dat die selektering en werwings prosesse regverdig is aangesien dat die blote weiering om werkers te bevorder kan neerkom op ʼn onbillike arbeidspraktyk. Hierdie is egter nie ʼn maklike proses nie aangesien daar dikwels meer as een applikant van binne die organisasie vir ʼn pos is. Wanneer die persone in poste  aangestel word is dit menslik dat daar ongelukkigheid by ander werknemers gaan wees. 

 
 

Realiteit is dat daar altyd dispute sal onstaan wanneer hierdie tipe van besluite geneem word, aangesien applikante gewoonlik dink dat hulle die werk beter as die volgende persoon kan doen, beter gekwalifiseerd, meer ondervinding ensovoorts as die volgende persoon het.

 

Artikel geskryf in samewerking met Derek Jackson van www.labourguide.co.za

Courses and Workshops

 

                                         

 
 

The OHS Act and the Responsibilities of Management

19 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

29 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

20 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 September 2019

Tsogo Sun: Century City: Cape Town

Employment Equity Committee Training

27 September 2019

Emperors Palace: Convention Centre

04 October 2019

Southern Sun: Maharani: Durban

AARTO and the Impact on Your Business

02 October 2019

Protea Hotel By Marriott Tyger Valley: Cape Town

03 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

04 October 2019 (Fully Booked)

Emperors Palace Convention Centre

11 October 2019

Emperors Palace Convention Centre

18 October 2019

Southern Sun: Elangeni: Durban

Hazard Identification & Risk Assessment Course

18 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

27 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Problem-solving and Decision-making Skills

24 & 25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

Workshop Incident/Accident Investigation Course

25 October 2019

Emperors Palace: Convention Centre

28 November 2019

Tsogo Sun: Century City: Stay Easy: Cape Town

Managerial and Leadership Skills

06, 07 & 08 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre

2019: Case Law Updates

15 November 2019

Emperors Palace: Convention Centre  

  

 Our Clients 

 

Android App On Google Play

Android App On Google Play